മൂർക്കനാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി മാർച്ചിൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്യും

ഏഴു പഞ്ചായത്തുകളുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതി മാർച്ചിൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്യും

മൂർക്കനാട്,കുറുവ,മങ്കട,പുഴക്കാട്ടിരി,മക്കരപ്പറമ്പപഞ്
ചായത്തുകൾക്കാണു ഗുണം ലഭിക്കുക- വൈദ്യുതിയും ലഭിച്ച് കഴിഞ്ഞു-വർഷങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പിനാണു

Post a Comment

Previous Post Next Post