ചെരിപ്പ്‌ തുന്നൽ നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിൽ പോലും പഴങ്കഥയായി മാറാൻ ഇനി അധിക സമയം വേണ്ടി വരില്ല.

ചെരിപ്പ്‌ തുന്നൽ നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിൽ പോലും പഴങ്കഥയായി മാറാൻ ഇനി അധിക സമയം വേണ്ടി വരില്ല, കൊളത്തൂരിൽ നിന്ന് ഒരു വാർത്ത കാണാം.

Post a Comment

Previous Post Next Post