കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ മികച്ച നടിയായി മാധ്യമ ശ്രദ്ധ നേടിയ മാർഗത്തയെ അവതരിപ്പിച്ച കൊളത്തൂർ നാഷണൽ ഹയർസെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ അനില&പാർട്ടിയുടെ ‘സമയത്താഴ്ച’ നാടകം കൊളത്തൂർ വാർത്തയുടെ “കലാസന്ധ്യ”യിൽ അവതരിച്ചപ്പോൾ...https://youtu.be/OqrxKnZKzLc ഭാഗം 2 കാണാം

Post a Comment

Previous Post Next Post