മഴയത്തും മുമ്പേ മൂർക്കനാട് പഞ്ചായത്തിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തികൾ മുന്നോട്ട്

മഴയത്തും മുമ്പേ മൂർക്കനാട് പഞ്ചായത്തിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തികൾ മുന്നോട്ട്

മൂർക്കനാട്: മഴക്കാലം എത്തുന്നതിനുമുമ്പേ, മൂർക്കനാട് പഞ്ചായത്ത് അഞ്ചാം വാർഡിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമായി തുടരുന്നു. മൂന്നാം ദിവസം, ആർച്ച്കുളം - ഓണപ്പുട, ആർച്ച്കുളം റോഡുകളിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി.

മഴക്കാലത്തിൽ വെള്ളക്കെട്ടും മറ്റും ഒഴിവാക്കാനാണ് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ ഈ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. പ്രദേശത്തെ ഡ്രെയിനേജ് സംവിധാനങ്ങൾ ചെളിയും മാലിന്യങ്ങളും നിറഞ്ഞിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് വൃത്തിയാക്കാനുള്ള പ്രത്യേക നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ടു.

പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ, നാട്ടുകാരുടെ സഹകരണം, ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ എന്നിവയോടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. നാട്ടുകാരുടെ പിന്തുണയോടുകൂടി, ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഇത്തരം ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രദേശത്തെ ആരോഗ്യവും, പരിസ്ഥിതിയും സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായകരമാകുമെന്ന് ആരോഗ്യവിദഗ്ദർ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വാർഡിലെ മുഴുവൻ പ്രദേശങ്ങളിലും ഇതുപോലുള്ള ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കലമ്പൻ ബാപ്പു അറിയിച്ചു.

Post a Comment

Previous Post Next Post